Valikko Sulje

Toimintaperiaatteet

Emilio Kids Oy – Sanasta sadaksi kieleksi

Kaikkien yksiköiden toiminnassa hyödynnämme ja sovellamme Reggio Emilio -pedagogiikkaa.
Uutena varhaisen puuttumisen työvälineenä on lasten toimintaterapia, jota käytämme osana jokapäiväistä toimintaa.
Ratkaisukeskeinen työnohjaus sekä hoitonäkökulma lasten arjessa on osa hoitomenetelmiämme.

Tulevaisuus kolkuttaa oveemme,
ja kaikilla uusilla ajatuksilla

– paitsi niillä jotka ovat ennakkoluuloisia –
on tilaisuus tulla esiin ja saada ihmisten hyväksyntä.

Kaikki turhanpäiväinen katoaa.

Me emme ole tuomareita emmekä voi sen vuoksi
arvostella lähimmäistemme unelmia.

Uskoaksemme omaan tiehemme
meidän ei tarvitse todistaa,
että toisen tie on väärä.

Se joka toimii niin,
ei luota omiin askeliinsa. (Maktub)

”Lapsuus on arvokas. Matka on tärkeä, ei päämäärä.”

Reggio Emilia:

Pedagogiikan filosofia pohjautuu yhteisön arvoihin, joita ovat lasten ja aikuisten oikeus olla oman elämänsä tärkeitä toimijoita, moninaisuuden kunnioitus, demokratia ja osallisuus, oppiminen, leikki, ilo ja tunteet.
Pedagogiikan mukaisesti dokumentointi ja tutkiminen ovat tärkeitä työvälineitämme.

Päiväkotien toiminnassa sovellamme Reggio Emilia pedagogiikkaa.

Visio:

Päiväkodin tavoite on avoimuus ja kunnioitus. Se, että jokainen ihminen on uniikki, tulee ottaa huomioon ja vastaanoton tulee olla lämmin. Pedagogisen toiminnan tulee luoda kokonaisuus hoidosta, kasvatuksesta ja oppimisesta. Lapsen tulee saada mahdollisuus viettää turvallista ja iloista aikaa ympäristössä, joka houkuttelee leikkimään ja keksimään. Kasvattajien tulee tehdä aktiivista yhteistyötä vanhempien kanssa niin, että jokaiselle lapselle annetaan aikaa kasvaa, aikaa leikkiä ja aikaa oppia.

Pidämmekin erityisen tärkeänä vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Vanhempainiltoja vietämme musiikin, taiteen ja liikunnan merkeissä. On tärkeää, että vanhemmilla on halutessaan mahdollisuus vaikuttaa päiväkodin toimintaan. Teemme yhteistyötä ylläpitämällä avointa kasvatuskumppanuutta yhteisenä ajatuksena: Kasvattaminen on kasvamaan saattamista.

Haemme innoitusta ja sisältöä päiviimme mm. seuraavista ajatuksista:

– Lapsella on sata kieltä ilmaista itseään ja oikeus käyttää niitä.

– Lapsen on annettava löytää sata maailmaa, joita ei ole vielä olemassakaan.

– Tieto syntyy vuorovaikutuksessa toisten kanssa, kun erilaiset näkökulmat kohtaavat.

– Lapsella on kolme opettajaa: muut lapset ja ympäristö sekä aikuiset.

– Lapset tarvitsevat aikuisia, jotka kuuntelevat ja näkevät heidät, aikuiset jotka antavat heille haasteita, auttavat ylittämään rajoja. Lapset tarvitsevat luovia aikuisia, jotka auttavat rakentamaan maailmaa.

– Mielikuvituksessa näennäisesti mahdoton on mahdollista. Mielikuvitus ei ole vain taiteilijan etuoikeus.

– Tärkeää lapselle on tutkiminen, oivaltaminen ja ihmettelykyky.

– Lapsia ei pidä muovata valmiiden ohjelmien mukaan, vaan sen sijaan tarjota mahdollisuuksia esim. projektien ja teematyöskentelyn yms. tapojen avulla, jolloin lapsi saa valita tien ja oppia itse.

– Jokainen lapsi on erilainen, jokainen perhe ja päiväkoti. Me toteutamme sitä lapsista ja lapsiryhmästä käsin, etsien yhdessä tapaamme oppia, kasvaa ja kehittyä mukavassa ilmapiirissä, kukin omien edellytyksiensä mukaan.

Haluamme luoda lapselle:

Ystävällisen ja luottamuksellisen ilmapiirin kaikkien osallisten kesken – lasten, vanhempien ja hoitohenkilökunnan!

Kasvatamme omiin kykyihinsä luottavaa, toiset huomioivaa ja itsenäistä lasta.

1. Erilaisuus on voimavara

Erilaisuus voimavarana on eettisesti hyvä malli lapsille. Kunnioitamme toisiamme. Pidämme ovet auki vaikutteille.

Lapsi on ainutkertainen

Lapsuus on ainutkertainen. Lapsen salaisuuden etsiminen on ainutkertaista, hetkeen tarttumista, nöyrtymistä kuuntelemaan…

2. Luonnon arvostaminen ja kestävä kehitys

Vältämme luonnonvarojen tuhlaamista ja opettelemme kestävän kehityksen periaatteita. Kierrätämme ja kompostoimme. Suosimme myös ruoka-ainehankinnoissamme lähialuiden tuottajia. Ruoka valmistetaan oman keittäjän toimesta.

3. Aloitteellisuus ja ratkaisukeskeisyys

Tartumme myönteisiin mahdollisuuksiin, etsimme vastauksia ja ratkaisuja ongelmapuheen sijasta.

Säännöllisin väliajoin päiväkodissa vierailee ratkaisukeskeisyyden ohjaaja pitämässä tuokioita lapsille ja ohjaajille.

4. Aistihuone

 ”Kun painat silmäsi kiinni ja aikakoneen nappia lapsuuteen, mielesi valtaa vahva paikan tuntu tuoksuineen, kosketuksineen ja kuvineen. Lapsuuden huoneet, tilat ja tilanteet kulkevat mukanamme ja muuttuvat mielikuvissamme. Lapsuuden muistoista rakennumme minuksi ja meiksi.”

Aistihuoneen tarkoituksena on luoda rauhoittava ja rentouttava tila sekä samalla luoda virikkeitä kaikille aisteille. Aistihuonetta käytetään leikkihuoneena, rentoutustilana sekä toimintaterapeuttisissa tuokioissa. Erilaisina tuotoksina tilaan luodaan muun muassa tunnustelupaloja, aistitaulu, mysteerilaatikko, tuoksupurkit, soittimia, tyynyjä, kuivasuihku, aistikirja, tunnustelumatto, prinsessakatos, rentoutus-, hieronta- ja aistileikkiohjeet.

Kaikki edellä mainitut tuotokset ovat päiväkodin ahkerassa käytössä myös huoneen ulkopuolella muissa päiväkodin päivittäisissä rutiineissa, muun muassa aamupiirissä.

5. Teemakansiot

Esim. puolenvuoden ajan seurataan tiettyä teemaa/asiaa (esim. pilvet, metsä, matelijat, prinssit/prinsessat, ammatit, intiaanit jne.), josta kootaan lapsen omaan projektikansioon havaintoja ja tutkimustuloksia sekä piirustuksia, valokuvia ym. tuotoksia. Lapsen kehityksen seurannan kansioon keräämme havaintoja lapsen kokonaisvaltaisesta kehityksestä päivähoidon ajan.  Lisäksi vanhempien omat sivut.

Aikuisena lapsi voi itse muistella päiväkotiaikaa kansioiden kautta.

Tuemme lapsen kehitystä seuraavasti:

”Mörkö ei asu täällä ”

1. Musiikin keinot

Rytmi, ääni, hiljaisuus, lorut, laulut, sadut, musiikkiliikunta, omat laulut ja soittimet. Musiikkikasvatuksemme tavoitteena on herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan, kehittää musiikillisia perusvalmiuksia ja lisätä musiikillista tietoutta. Musiikin integroimme kaikkeen tekemiseemme leipomisesta satuhetkeen.

 2. Kuvallinen ja suullinen ilmaisu ja käden taidot

Seuraamme ja tiedustelemme lasten kiinnostuksen kohteita ja näin saamme lähtökohdat uusille projekteille. Ajatuksena; lapsi saa itse ottaa asioista selvää – näin hän huomaa, että hänen ajatuksiaan arvostetaan ja hänen työnsä ovat merkityksellisiä. Aikuisen tehtävänä on mahdollistaa lapselle löytöretki sekä luoda onnistumisen kokemuksia ja luoda turvalliset rajat.

Lasten työt laitetaan kauniisti esille ja hän saa esitellä työnsä muille. Näin tuetaan lapsen hyvän itsetunnon kehitystä.

Projektien aihetta käsittelemme ilmaisun eri keinoin, jotta kokemus asiasta olisi mahdollisimman monipuolinen ja syvä. Projekti on päiväkotityöskentelyssämme punainen lanka, joka kulkee mukana sen aikaa kuin lapsilla kiinnostusta riittää. Projektin ympärillä teemme paljon muitakin tärkeitä ja ajankohtaisia asioita.

Päiväkotimme henkilökunta dokumentoi lasten työskentelyä. Merkitsemme muistiin ryhmän toimintaa, työskentelyn etenemistä, ajatuksia ja oivalluksia sekä valokuvaamme projektin etenemisestä.  Päiväkodin henkilökunta voi dokumentoimisen ja tutkimisen avulla reflektoida omaa työskentelyään sekä luoda uutta.

Päiväkodissamme seinät puhuvat. Lasten töistä ja valokuvista kootut näyttelyt ovat vanhemmille kuin kurkistusikkuna päiväkodin arkeen.

Taide korostuu toiminnassamme joka päivä. Luovuuden tukeminen on tärkeää ja pyrimme innostamaan lasta löytämään itsestään oman taiteellisen minänsä. Jokainen lapsi on omalla tavallaan luova ja on tärkeää kannustaa lasta omaan tekemiseen. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme tutustumaan paikallisiin museoihin ja käymään myös muissa näyttelyissä ja teatteriesityksissä sekä luomaan teatteria monin tavoin itse.

Kuvaamataito on lapselle tärkeä ja luonteva tapa ilmaista itseään. Sen avulla tuemme lapsen visuaalista ajattelua, ympäröivän maailman hahmottamista, eettistä kasvua ja itseilmaisun rohkeutta.

Leipomapäivät ovat osa päiväkodin kasvatusta ja kädentaitoa.  Kasvihuoneessa kasvatamme ja hoidamme pientä kasvitarhaa kesäisin.  Teatteriesitykset erilaisin menetelmin syntyvät juhlaan ja arkeen itsemme ja vanhempien iloksi.

Kirjastokäynneillä sukellamme kielen ja satujen saloihin.  Kielikylpyjä musiikin ja leikin varjolla; annamme aisteille valmiuksia kieliopintoihin leikinomaisesti.  Aakkoset ja numerot leikkiin mukaan – valmiuksia kouluelämään. Esimerkiksi kielen kehityksen seurannassa apuna käytämme nauhuria ja saduttamista. Lapsi saa saduttaa myös vieraalla  kielellä leikkimielellä, jolloin molempien kielien kehitys olisi havaittavissa.

Roolimalliensa mukaisesti lapset voivat itse valita leikkipisteensä päiväkotiin rakennetuista pienoismalleista; mm keittiö, koulu, toimisto, prinessa/ritarilinna jne.

3. Liikunta

Liikunta on toiminta, jossa leikin ja taitojen oppimisen avulla luodaan lapselle valmiudet ja halu liikunnalliseen elämäntapaan ja omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen ammattitaitoisen ja liikuntaan perehtyneen henkilökunnan ohjauksella.

Tarjoamme lapselle mahdollisuuden erilaisiin liikuntamuotoihin sisällä ja ulkona. Teemme kävelyretkiä ja pidämme jumppatunteja. Järjestämme lapselle mahdollisuuden osallistua erilaisiin liikuntatehtäviin, temppuratoihin ja leikkimielisiin kilpailuihin. Haluamme antaa lapselle mahdollisuuden löytää liikkumisen riemun.

Kävely, juoksu, hyppy, potku, heitto, kiinniotto, hiihtäminen, luistelu, uinti, ketteryys, koordinaatio, tasapaino, voima, jaksaminen.

Uimahallikäynnit viikko-ohjelmaan ja uimataidon opettaminen eskarilaisille.

4. Lapsella on sata kieltä

Alla olevan runon pohjalta on Reggio Emilia -pedagogiikka muotoutunut.

Lapsi
on tehty sadasta.

Lapsella on
sata kieltä
sata kättä
sata ajatusta
sata tapaa pohtia
leikkiä ja puhua
sata aina sata
tapaa kuunnella
ihastella rakastaa
sata iloa
laulaa ja ymmärtää
sata maailmaa
valloittaa
sata maailmaa
tutkia
sata maailmaa
uneksia.

Lapsella on
sata kieltä
(ja taas sata sata sata)
mutta häneltä ryöstetään niistä yhdeksänkymmentäyhdeksän.
Koulu ja kulttuuri
erottavat lapsen pään muusta kehosta.

Lapselle sanotaan:
ajattele ilman käsiä
toimi ilman päätä
kuuntele, äläkä puhu
ymmärrä ilman iloa
rakasta ja ihmettele
vain pääsiäisenä ja jouluna.

Lapselle kerrotaan:
löydä jo valmis maailma
ja sadasta
häneltä ryöstetään yhdeksänkymmentäyhdeksän.

Lapselle kerrotaan:
työ ja leikki
todellisuus ja mielikuvitus
tiede ja kuvittelu
taivas ja maa
järki ja tunne
ovat asioita
jotka eivät kuulu yhteen.
Niin lapselle kerrotaan
ettei sataa ole.
Mutta lapsi sanoo:
En usko. Sata on.

(Loris Malaguzzin runon suomentanut Liisa Puurula)

Henkilökunta

Panostamme osaavaan ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan.

Uskomme luovuuteen ja ennakkoluulottomaan toimintatapaan vailla asenteita uusia asioita ja tilanteita kohtaan.

Haluamme pitää henkilökuntamme työmotivaatiota positiivisella tasolla yllä kouluttamalla ja virikepäivillä, sekä  antamalla tilaa henkilökunnan omille toiveille ja ideoille.

Ratkaisukeskeisellä ohjauksella hoidamme myös työnohjausta.

Olemme vaitiolovelvollisia lasten ja heidän kotiensa asioista.  Allekirjoitamme vaitiololupauksen.

Päiväkodissamme ovat kaikki ainutlaatuisia ja korvaamattomia – ansaitsemme kaikki tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun.